fes-te soci

La quota de soci dóna dret a:
  • La subscripció gratuïta a la revista Biaix (editada per la FEEMCAT)
  • La subscripció gratuïta a la revista Suma (editada per la FESPM)
  • Gaudir de descomptes (o gratuïtat) en totes les activitats (jornades, congressos, seminaris,…) organitzats per l’APMCM, la FEEMCAT i la resta d’associacions integrades en ella, com la FESMPM.

La quota anual per a soci/a individual és de 40€ i per a entitats o centres d’ensenyament és de 60€.

Per fer-se soci només cal omplir aquest formulari electrònic

 


Particulars:
Entitats:
Nom:
1r Cognom:
2n Cognom:
NIF:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Província:
email:
Telèfon 1:
Telèfon 2:N. Compte corrent o N. Llibreta d’estalvis:
Titular del compte:
Entitat:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Província:Lloc de treball:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Província:
Telèfon:
Nom:
CIF:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Província:
email:
Telèfon 1:
Telèfon 2:Nom i cognoms de la persona de contacte:N. Compte corrent o N. Llibreta d’estalvis:
Titular del compte:
Entitat:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Província:

Aquest qüestionari està sotmès a la protecció de la inviolabilitat i secret de la correspondència proclamats com a dret fonamental a l’article 18 de la Constitució Espanyola i la normativa que el desenvolupa. La informació que conté només pot ser coneguda i divulgada pel destinatari, les terceres persones que interfereixin la informació poden incórrer en els diversos il·lícits administratius, civils i penals previstos per la llei. De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, es posa en coneixement dels socis que les seves dades personals, facilitades per ells mateixos pel desenvolupament de les activitats de la Societat/Associació, s’han incorporat als fitxers en suport paper i/o electrònic existents, que s’utilitzaran exclusivament per a les activitats de la Societat/Associació, i es conservaran amb caràcter confidencial. El soci pot accedir a les seves dades per a comprovar-les, modificar-les o cancel·lar-les quan ho desitgi, per a la qual cosa ho haurà de sol·licitar per correu electrònic o qualsevol altra mètode de comunicació fefaent.