Calculadores gràfiques a les PAU

POSICIONAMENT DE LA FEEMCAT

SOBRE LA RESTRICCIÓ EN L’ÚS DE LES CALCULADORES A LES PAU

A principis de novembre ens vam assabentar, a través de les reunions informatives al professorat de matemàtiques sobre les proves PAU, que per a la propera convocatòria del juny de 2020 no es permetrà l’ús de aquelles calculadores que puguin portar informació emmagatzemada o puguin tranmetre-la, que siguin gràfiques o puguin fer càlculs simbòlics. Davant d’aquesta decisió, que ha près la secretaria d’universitats, volem manifestar el nostre desacord amb aquesta mesura i expressar la nostra posició sobre aquest tema:

1.- A dia d’avui els recursos TIC com calculadores, ordinadors, tablets, o mòbils són eines de treball habituals a l’aula que contribueixen a millorar la manera d’ensenyar i aprendre les matemàtiques i que permeten el predomini de la comprensió i la reflexió en tot el treball matemàtic.

2.- Els currículums vigents actualment són de l’any 2008 el de batxillerat, i de 2015 els d’infantil, primària i secundària obligatòria. En tots ells es diu que s’ha de fomentar l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge. Resulta contradictori que a la prova d’avaluació més important com són les PAU s’exclogui el que tant s’ha promogut al llarg de tota l’escolarització .

3.- Sabem que una decisió d’aquest tipus té conseqüències negatives en la manera d’ensenyar, aprendre i avaluar tant a segon de batxillerat com a cursos anteriors. Especialment a batxillerat el professorat voldrà adaptar-se al model de les PAU. Independentment del que digui el currículum, el professorat voldrà assegurar-se que el seu alumnat va preparat per a superar les PAU que es trobarà.

4.- Actualment el Departament d’Educació ha creat el grup de treball interdepartamental STEMcat per apromoure un pla d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i en matemàtiques als estudiants de Catalunya. Ens sembla incoherent que després de tants esforços materials i humans s’acabi prohibint les calculadores per tornar a les proves tradicionals del segle passat.

5.- Fins ara, a Catalunya, s’havia permès utilitzar tant calculadores científiques com gràfiques als exàmens de les PAU, que a més són les que s’utilitzen a les aules de batxillerat dels centres del nostre país. D’aquesta manera ens situàvem al nivell de països com Portugal, França, Dinamarca, Noruega, i Finlandia. Aquesta prohibició suposa un retrocés respecte del països més avançats i ens situa entre els més endarrerits en els sistemes d’avaluació.

6.- Si l’ús de les calculadores gràfiques pot provocar un falsejament dels nivells assolits pels alumnes, aquest fet ens hauria de fer pensar en la manera com s’estan evaluant les competències matemàtiques. Entenem que més que prohibir seria més encertat revisar el tipus de prova d’avaluació que s’està utilitzant.

7.- Els nostres alumnes que segueixen el batxillerat internacional sí que podran fer servir la calculadora en la seva prova especial d’accés a la universitat tal com es pot comprovar a la normativa. No deixa de ser un greuge comparatiu que el que es bò per a uns no ho sigui per els altres.

8.- La FEEMCAT, com a membre de la FESPM, va votar afirmativament el document que aquesta va elaborar sobre la utilització de les calculadores a les proves d’avaluació per a l’accés a la universitat on queda clar que prohibir l’ús de la calculadora suposa un greu perjudici per a l’ensenyament de les matemàtiques i deixa clar que els països amb la millor nota a l’informe PISA permeten utilitzar les calculadores a l’aula i als exàmens. Aquest document es va fer públic al setembre del 2018 i es pot consultar a https://fespm.es/

9.- Organismes i entitats internacionals estan posicionats clarament a favor de l’ús de les eines TIC en general i de les calculadores en particular en l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. Podem citar l’ICMI (Comissió Intenacional d’Educació Matemàtica) NCTM (Consell Nacional de Professors de Matemàtiques -USA-), les proves PISA, el projecte KOM de la reforma d’educació a Dinamarca que va introduir el sistema per competències. Prohibir les calculadores a les proves PAU tindrà una repercussió en la manera d’ensenyar i aprendre matemàtiques a tots els nivells educatius pre-universitaris. Això ens allunyarà dels principals països més avançats en educació matemàtica.

Per tot el que hem exposat manifestem el nostre desacord amb la mesura que s’ha près i demanem que si fos possible es reconsideri la decisió i es permeti l’ús de les calculadores gràfiques per a la convocatòria de les PAU de juny del 2020. En el cas de que això no fos possible en aquests moments, demanem que per a properes convocatòries sí que s’autoritzin aquest tipus de calculadores i que es deixi com a definitiu. Qualsevol retorn a replantejar-ho és anar en contra dels currículums actuals pensats per a preparar als que han de ser ciutadans del segle XXI i en contra de l’evolució de la societat actual. Estem d’acord que pot haver problemes en la implantació de permetre les calculadores gràfiques però el que és segur és que la prohibició no és la solució.

Federació d’Entitats per l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) és la federació de les cinc associacions de professors de matemàtiques de Catalunya, APMCM, ADEMGI, APaMMs, ABEAM, Lleimat. Va ser fundada l’any 1992 i té com a misió preocupar-se per la millora de l’ensenyament de les matemàtiques a qualsevol nivell educatiu, així com la divulgació de les matemàtiques, Convocar i celebrar congressos, jornades, “concursos”, activitats adreçades a alumnes i professors i actes similars relacionats amb l’exercici de l’ensenyament de les matemàtiques, establir relacions amb tots els organismes, tant de l’administració pública com d’altres per afavorir l’educació matemàtica.